แนวทางการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว: บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ปี1998-12