การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์, โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549

ปี1999-03
ผู้เขียนยงยุทธ แฉล้มวงษ์, กนกพร สุโมตยกุล, ศักดินา สนธิศักดิ์โยธิน