การปรับบทบาทในการส่งเสริมการส่งออกของศูนย์พาณิชยกรรม และสำนักงานทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ: ข้อเสนอบางประการจากกรณีศึกษาของต่างประเทศ, โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549

ปี1998-11