การกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย, โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549

ปี1999-03
ผู้เขียนเดือนเด่น นิคมบริรักษ์, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, นิพนธ์ พัวพงศกร