แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549 การศึกษากฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์

ปี1999-03
ผู้เขียนสุธีร์ ศุภนิตย์, วีรวัฒน์ จันทโชติ, เสาวนีย์ อัศวโรจน์