รายงานสรุปบทความ “World Trade Patterns and Contemporary Issues in International Trade Policy” และ “A Strategy for Thailand’s Trade Diplomacy”, โครงการแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540-2549

ปี1998-11
ผู้เขียนณัฏฐพงศ์ ทองภักดี