การศึกษาปรับปรุงโครงสร้างระบบแรงจูงใจและโครงสร้างระบบค่าตอบแทนของรัฐวิสาหกิจ

ปี2002-03
ผู้เขียนฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ณรงค์ ป้อมหลักทอง, สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์, รจิตกนก จิตมั่้นชัยธรรม
Download