เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้ ครั้งที่ 1: “สู่เศรษฐกิจไทย 2560: โอกาสและความเสี่ยง”

หน่วยงานFriedrich Ebert Stiftung Thailand (FES) และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2012-11-19
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เอกสารประกอบการเสวนา:

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์       สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ดร.สมชัย จิตสุชน                  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี           คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.กิริฎา เภาพิจิตร                ธนาคารโลก