ดร.สมชัย ชี้เปิด AEC เหลื่อมล้ำปท.กลุ่ม CLMV ปรับตัวแย่ลง

ปี2012-11-27

นักวิชาการ ระบุเออีซี ช่วยลดช่องว่างทาง ศก.ระหว่างประเทศอาเซียน ชี้เวียดนามได้ประโยชน์มากสุด

วันที่ 26 พฤศจิกายน ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวถึง “ผลกระทบของ AEC ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและช่องว่างทางรายได้” ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2555 ของทีดีอาร์ไอ ว่า เออีซี มีผลต่อการลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียน แต่อาจมีความแตกต่างกันบ้างว่า ประเทศใดได้ประโยชน์มากน้อยกว่ากัน ซึ่งในกลุ่ม ASEAN+5 ส่วนใหญ่พบว่า ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ได้ประโยชน์มากกว่า แต่หากรวมกับกลุ่ม ASEAN+6 จีน ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จะพบว่า เวียดนามได้ประโยชน์มากที่สุด เช่นเดียวกับในกลุ่ม CLMV ก็พบว่าเวียดนามและกัมพูชาได้ประโยชน์มากกว่าลาว

“แต่ในทางกลับกัน AEC ส่งผลให้มิติด้านช่องว่างทางสังคมระหว่างประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้น สวนทางกับการลดลงของช่องว่างทางเศรษฐกิจ อาจเพราะการส่งผ่านผลประโยชน์จากด้านเศรษฐกิจไปสู่ด้านสังคมนั้น มีมากกว่าในประเทศที่มีรายได้สูง ขณะที่การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้รับการกระตุ้นจาก AEC ยังมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้วย”

ดร.สมชัย กล่าวว่า หากพิจารณาผลกระทบของ AEC ต่อความเหลื่อมล้ำในประเทศ พบว่า ความเหลื่อมล้ำในประเทศกลุ่ม CLMV ปรับตัวแย่ลง เช่นเดียวกับประเทศอาเซียนเดิม ความเหลื่อมล้ำก็คงมีอยู่ในระดับสูง ดังนั้น ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยรวมยังคงต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างต่อเนื่อง

สำหรับข้อเสนอแนะการเตรียมการด้านนโยบายสังคม ดร.สมชัย กล่าวว่า 1.ควรเร่งความร่วมมือภายใต้กรอบประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)ให้เสร็จในเร็ววัน และต้องมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างแท้จริง 2.เพิ่มระดับความคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการให้ทั่วถึง 3.เร่งพัฒนาด้านมนุษย์ เพราะมีความสำคัญมากขึ้นภายใต้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และ 4.ปรับปรุงนโยบายด้านการลงทุนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

จากนั้นในช่วงท้ายมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับนโยบายประชานิยมด้วยว่า สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้จริงหรือไม่ ดร.สมชัย กล่าวว่า ในเรื่องนโยบายประชานิยมนั้น ในระยะหลังงานวิจัยต่างๆ ก็มีผลออกมาชัดเจนแล้วว่า ไม่ได้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้จริง


ตีพิมพ์ครั้งแรก: เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ในชื่อ ดร.สมชัย ชี้เปิด AEC เหลื่อมล้ำปท.กลุ่ม CLMV ปรับตัวแย่ลง