การส่งเสริมการท่องเที่ยว : เราได้อะไร? เสียอะไร?

ปี1994-01
ผู้เขียนมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด