สื่อสารโทรคมนาคม : แปรรูปอย่างไรไม่ผูกขาด

ปี1999-02
ผู้เขียนสุเมธ วงศ์พานิชเลิศ