วิเคราะห์จุดอ่อนและทางออกของร่าง พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม

ปี2000-06
ผู้เขียนสุเมธ วงศ์พานิชเลิศ