ประเมินผลกระทบของการแทรกแซงของรัฐบาลในตลาดข้าวในฤดูการตลาด 2535/36

ปี1994-5
ผู้เขียนอัมมาร สยามวาลา