ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี)

ปี1996-11
ผู้เขียนอารยะ ปรีชาเมตตา