ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องหนัง)

ปี1996-11
ผู้เขียนจรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล