การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการของ ธกส.

ปี1997-04
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, โอรส ลีลากุลธนิต และคณะ