แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของกระทรวงอุตสาหกรรมในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8

ปี1997-05
ผู้เขียนฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา