การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางทางสังคม: การประเมินการคุ้มครองทางสังคมในระดับองค์การและสถาบันของประเทศไทย

ปี2006-01
ผู้เขียนวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, นิรมล สุธรรมกิจ, อัมมาร สยามวาลา และคณะ