โครงการสร้างและขยายโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ

ปี2006-12
ผู้เขียนอัมมาร สยามวาลา, สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ธิดา อินทรโชติ