ผลกระทบของกฎระเบียบและนโยบายของรัฐต่อคุณภาพชีวิตแรงงานไทย

หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2012-12-20
สถานที่ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา:

กำหนดการ

เอกสารประกอบ 1

เอกสารประกอบ 2