สถานีทีดีอาร์ไอ: งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2555

วันที่2012-12-03
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

หัวข้อที่ 1:  ประเทศไทยในกระแส AEC: มายาคติ ความเป็นจริง โอกาสและความท้าทาย

หัวข้อที่ 2: การค้าสินค้าและการอำนวยความสะดวกทางการค้า

หัวข้อที่ 3: AEC กับการปฏิรูปสาขาบริการ

หัวข้อที่ 4: ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและช่องว่างทางรายได้

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนาประจำปีได้ที่: https://tdri.or.th/seminars/ye2012