ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุโรปต่อนโยบายการเกษตร

ปี1992
ผู้เขียนมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, สมพร อิศวิลานนท์, สุวรัตน์ ยิบมันตะสิริ, อนัญญา อึ๊งภากรณ์, คึกฤทธิ์ อารีปกรณ์, จรูญศักดิ์ นามะฮง, จิตริยา ปิ่นทอง, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, ฐิติมา ทรงสกุล,