การจัดลำดับความสำคัญของงานวิจัยพืชในประเทศไทย

ปี1991
ผู้เขียนคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์, จรูญศักดิ์ นามะฮง, ปัทมาวดี โพชนุกูล, สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง, เจริญ ขาวบริสุทธิ