ลักษณะโครงสร้าง และความต้องการสินเชื่อในภาคธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม จากการสุ่มสัมภาษณ์ใน 3 จังหวัด : ระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น

ปี1996-05
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, จารุวรรณ จันใส