โครงสร้าง พฤติกรรม และประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืชในประเทศไทย

ปี1988
ผู้เขียนสุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง, ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, บรรลุ พุฒิกร