หลักประกันด้านรายได้ของผู้สูงอายุกับความยากจนในประเทศไทย

ตีพิมพ์2006-10
ผู้เขียนวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์