ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจกับภาวะการจ้างงานทางตรง/ทางอ้อม

ปี1989-12
ผู้เขียนทัศนีย์ ธรมธัช, สุขเกษม วงศ์สุบรรณ, ปิยนาถ ทำเสน, สมเกียรติ กำจรกิจบวร