ทิศทางและโอกาสการมีงานทำในช่วงแผนฯ 7

ปี1990-02
ผู้เขียนฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, สมเกียรติ กำจรกิจบวร, สุขเกษม วงศ์สุบรรณ