โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบล

ปี1997-03
ผู้เขียนอรพินท์ สพโชคชัย, ชนิดา ชัยชาติ, มนตรี กรรพุมมาลย์, วีระศักดิ์ อนันตมงคล, ใจจินต์ พลายเวช