การศึกษาความต้องการแรงงานฝีมือในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (2540-2544) สรุปสำหรับผู้บริหาร

ปี1997-06
ผู้เขียนยงยุทธ แฉล้มวงษ์, สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์