การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต

ปี1996-08
ผู้เขียนมัทนา พนานิรามัย, สมชาย สุขสิริเสรีกุล