แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2540-2544

ปี1997-04
ผู้เขียนฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, ชนิดา ชัยชาติ, ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี, นิมิตชัย สนิทพันธุ์, พรายพล คุ้มทรัพย์, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ศิริพร วัสสานกูล, สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, อรพิน สพโชคชัย, เทียนไชย จงพีร์เพียร, ใจจินต์ พลายเวช