อุปสงค์ของครัวเรือนต่อสินค้าที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมชนบท

ปี1990-04
ผู้เขียนไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล