แนวทางการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าขั้นกลางเพื่อเชื่อมโยงและสนับสนุนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก

ปี1992-06
ผู้เขียนวิศาล บุปผเวส, ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล, จงรัก ระรวยทรง, ชุมพร ปัจจุสานนท์, สุธรรม อยู่ในธรรม, ศักดา ธนิตกุล, ธีรนุช เธียรพานิช, ลาวัณย์ ธนสว่างกุล