ผลกระทบของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและโครงการ 30 บาทฯ ที่มีต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชน (โครงการติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่สอง (2546-2547)) รายงานวิจัยเล่มที่ 2

ปี2005
ผู้เขียนวิโรจน์ ณ ระนอง, อัญชนา ณ ระนอง, ศศิวุทฒิ์ วงศ์มณฑา