พฤติกรรมการใช้บริการด้านสุขภาพ ความคาดหวัง และผลกระทบของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากมุมมองของประชาชน (โครงการติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่สอง (2546-2547)) รายงานวิจัยเล่มที่ 3

ปี2005-06
ผู้เขียนอัญชนา ณ ระนอง