ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services–GATS) และอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย

ปี1996
ผู้เขียนณัฏฐพงศ์ ทองภักดี