การศึกษาสภาวะและแนวโน้มการจ้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ปี1996
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร