กรมการค้าต่างประเทศ (รายงานผลการวิจัยในโครงการการบริหารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม)

ปี1989-12
ผู้เขียนสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
กรมการค้าต่างประเทศ