งานวิเคราะห์ผลกระทบของการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางตามยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ

ปี2002-11