โครงการศึกษาการตรวจสอบโดยสังคม: เครื่องมือด้านการบริหารจัดการเพื่อการลดความยากจนและเพิ่มความเข้มแข็งชุมชนในประเทศไทย

ปี2005-08