ประเด็นและปัญหาความต้องการแรงงานในประเทศไทย

ปี1988-03
ผู้เขียนฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์