ที่มาของความจำเริญเติบโตของผลผลิตการเกษตร 2504-2528 การวิเคราะห์จากแบบจำลองของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ปี1990-03
ผู้เขียนดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, สะเก็ดดาว ซื่อวัฒนะ