การวิเคราะห์โครงการ “อุดหนุน” ปุ๋ยของรัฐบาลไทยโดยผ่าน อ.ต.ก.

ปี1992-12
ผู้เขียนมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, จรุญศักดิ์ นามะฮง