ผลกระทบของการแทรกแซงของรัฐที่มีต่อดุลการชำระเงิน การโอนทรัพยากรจากภาคเกษตรกรรม และการกระจายรายได้ พ.ศ. 2503-2527

ปี1988-03
ผู้เขียนอัมมาร สยามวาลา, สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง