สถานีทีดีอาร์ไอ: ระบบประกันสังคม: ปัญหาและการปฏิรูป กับ วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

วันที่2013-02-10
รายการสถานีทีดีอาร์ไอ

สถานีทีดีอาร์ไอจะชวนพูดคุยถึงเรื่องที่มนุษย์เงินเดือนควรทราบ เพราะทุกเดือน เราจะต้องจ่ายเงินส่วนที่เรียกว่า ประกันสังคม จากเงินเดือนของเรา ซึ่งมีจุดประสงค์ในการสร้างหลักประกันบนพื้นฐานการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้รับผลประโยชน์โดยอาศัยการจ่ายเงินสมทบจากรัฐบาล แต่ระบบประกันสังคมในบ้านเรานั้น มีความน่าเชื่อถือเพียงใด มีความโปร่งใสแค่ไหน กับเงินจำนวนมหาศาลที่ประชาชนจะต้องเป็นคนจ่ายทุก ๆ เดือน เชิญร่วมค้นหาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบประกันสังคมกับ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านหลักประกันสังคมของทีดีอาร์ไอ