โครงการวิจัยสภาพปัญหาและแนวโน้มของแรงงานเด็กในประเทศไทย และผลกระทบต่อโอกาสในอนาคตของแรงงานเด็ก

ปี2001-06
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร