คู่มือการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาหมู่บ้านโดยพลังประชาชน

ปี2000
ผู้เขียนอรพินท์ สพโชคชัย