สภาพตลาดโทรคมนาคมในต่างประเทศและประเทศไทย (การวิจัยในโครงการ “แนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคมของประเทศไทย”)

ปี2002-06
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ธราธร รัตนนฤมิตศร