กลไกในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้าแก่ประชาชน

ปี2006-09
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ธราธร รัตนนฤมิตศร, วรดุลย์ ตุลารักษ์, สรนา บุญบรรลุ, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล, วรพงษ์ สงวนจิตร